Niezbędne dokumenty

Oprócz niżej wymienionych dokumentów, w zależności od rodzaju sporządzanej umowy oraz konkretnego stanu faktycznego, może zachodzić konieczność uzyskania jeszcze innych dokumentów, co do których informacja zostanie udzielona podczas w każdym przypadku niezbędnego kontaktu z Kancelarią, poprzedzającego dokonanie czynności notarialnej.

I. Podstawowymi dokumentami koniecznymi do zawarcia umowy sprzedaży, darowizny, zamiany itp. nieruchomości są:

 1. Numer księgi wieczystej;
 2. Wypis z rejestru gruntów – do uzyskania w wydziale geodezji właściwego ze względu na położenie nieruchomości starostwa powiatowego lub urzędu miejskiego w miastach na prawach powiatu;
 3. Zaświadczenie o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla tej nieruchomości – do uzyskania we właściwym ze względu na położenie nieruchomości urzędzie gminy lub miasta;
 4. Dokument stanowiący podstawę nabycia własności nieruchomości przez sprzedającego np. wypis aktu notarialnego.
 5. Zaświadczenie, że nieruchomość będąca przedmiotem umowy nie jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu bądź decyzją wydaną na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy o lasach – do uzyskania w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa właściwego ze względu na położenie nieruchomości starostwa powiatowego;
 6. Zaświadczenie o planie rewitalizacji – do uzyskania we właściwym ze względu na położenie nieruchomości urzędzie gminy lub miasta.

II. Jeżeli przedmiotem umowy jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego to konieczne są:

 1. Numer księgi wieczystej (jeżeli została założona);
 2. Zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej o przysługującym spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego, obejmujące opis lokalu (ilość pokoi, kuchnia, łazienka itp.), jego powierzchnię użytkową oraz oznaczenie nieruchomości spółdzielni (numer księgi wieczystej), na której położony jest budynek, w którym znajduje się lokal mieszkalny;
 3. Dokument stanowiący podstawę nabycia tego prawa przez sprzedającego np. wypis aktu notarialnego, przydział mieszkania.

III. Do sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia (zastępującego sądowe stwierdzenie nabycia spadku) wymagane są:

 1. Skrócony odpis aktu zgonu spadkodawcy;
 2. Skrócone odpisy aktów urodzenia lub małżeństwa (w przypadku kobiet) spadkobierców;
 3. Numer PESEL spadkodawcy;
 4. Testament – jeżeli został sporządzony.

IV. Do zawarcia umowy majątkowej małżeńskiej konieczne jest przedłożenie skróconego odpisu aktu małżeństwa (z wyjątkiem tzw. intercyzy przedmałżeńskiej).